Arbeidskreis Backen

No album has been selected!
 

Den Arbeidskreis „Backhus“ gifft ett af 1984, hei wör gründt um de Lüe tau wiesen, de in’t Museum kommt, wie fräuer backt wör. Intwischen sind de baden Backdage – an 1. Mai un an 3. Sönndag in August, derp- un stadtbekannt.

Sau bi 14 Lüe von’n Heimatverein arbeid djedesmal twei vulle Dage, um for de groode Tohl von de Besäukers, de Bodderkauken, dat Fullkurnbrod un de Luffen uptaudischen.

Tau Tied 3 gelihrnte Bäcker, 1 Inbeuter, as uk Tauarbeider for dad „Groffe“ un fliedige Frauenslüe for de fienen Arbeiden bien Kaukenbacken.

De Kaukenbäckers sin ne fidele Gesellschaft, de siek ok ober neie Mitmokers freuen dehn.